25158060_10154963987105927_764488426622144944_nבלב התערוכה החדשה של דניאל פלדהקר, עומדים חומרי גלם זמינים וחפצים יומיומיים שהופשטו מקיומם הפונקציונלי. בתהליך של תחביר גיאומטרי וחומרי – תוך שילוב חוטי חשמל ופלסטיק; נורות פחם, LED ופלורסנט; וחומרי רדי מייד נוספים – יוצרת פלדהקר פסלים, אובייקטים ומיצב תלוי מקום.
האובייקטים עצמם כמו גם תהליך יצירתם מגלמים אריגה של חומרים זמינים ושגרתיים שנמשו מאפרוריות היום-יום המשרדית והפונקציונאלית, ואורגנו מחדש לכדי שפה הנדסית ומינימליסטית שמוליכה את האור מהממד הפיסיקלי שלו אל עבר מחוזות פיסוליים, תלת ממדיים וקונספטואליים.
המצע החומרי של הפסלים, האובייקטים והמיצב, כמו גם החלל הסובב אותם, מתפקדים יחדיו כמסכים-חוצצים היוצרים שכבות של קרבה והשתהות שמעצבות את מסע הצופה בהם. כך, בתהליך שמשבש את תפקודם ותכליתם השגור של האלמנטים השונים, אורגת פלדהקר אסטטיקה חדשה שמגולמת באסמבלאז'ים המטמיעים לתוכם הצעה לפוטנציאל פעולה אחר. יחסי הגומלין של אותם אסמבלאז'ים עם מצע חומרי, בעל פונקציה קודמת, מולידה מערך יחסים חדש: כל אחד מהאובייקטים, בהיותו מערכת מבנית ממשית, אוצר בתוכו אפשרות להעברת אנרגיה של חשמל ואור, וזאת מבלי שהאובייקט הסופי עושה שימוש במלוא הפוטנציאל הזה. בכך מגלמות העבודות מעין תהליך של הפשטת המציאות הקונקרטית לכדי צורות גיאומטריות מינימליסטיות; בהיעדר אור המנורות, פיסולה של פלדהקר מעקר את הפונקציונאליות השגורה שלהן, ומסיר מעליהן את המובן מאליו שדבק בהן.
בתהליך העבודה ניכר רצונה של האמנית להשתעשע – לא רק בשימוש באור וחושך ובחשמל, כי אם גם בבחירת שמות העבודות (unknown pleasures, Hung). ובקריצה לעולם המשחק של ילדים ומבוגרים. במפגש בין הצופה לבין הפלסטיות התעשייתית חסרת המובן, שנעדרת משמעות לכידה, עשוי להגיח לא רק רגש או תחושה, אלא מה שז'יל דלז ופליקס גואטרי מכנים אָפקט (affect), קרי, השתנות שמתהווה בעת ההתקלות של שני גופים, של הצופה ושל האוביייקט; שקודמת למודע ולתפיסה של הצופה ואף חיצונית להם; ושמביאה את הצופה להשתתף בחומריות של הפסל או המיצב. שדה המשחק של פלדהקר מנסה לתת לגוף החווה קדימות, עוד בטרם מגיחות השפעות הרגש והתחושה.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit