• naomi

  • %d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%99

טקסי הקרבת הקורבנות בבית המקדש ומסורת השעיר לעזאזל במדבר, המזבח כאתר צורני וסימבולי, ומעל לכול עקדת יצחק על משמעותיה הרבות, היהודיות והאוניברסליות הם לב יצירותיה של נעמי טדסקי בלנקט בתערוכה שלפנינו. האמנית מציגה את הפן הדתי, ההומניסטי והאישי של נושא הקורבן ונוכחותו במציאות שאנו חיים בה. בהמשך לעבודותיה הקודמות, אלה הנוכחיות מעמתות את העבר עם ההווה, את המסורת, הטקסטים והכתבים העתיקים עם משמעותם העכשווית.

בסדרה של מונוטייפים, תצריבים, רישומים ומיצב, מעלה טדסקי בלנקט שורה של דימויי מזבחות, התכנסויות אנושיות, ובעיקר פורטרטים מואנשים של החיות המועלות כקורבן – עזים, כבשים וציפורים – וחוברת לתולדות האמנות המערבית וליצירה הישראלית בפרט, שבהן העקדה היא אחת האיקונוגרפיות הבולטות. ביצירתה היא מבקשת לערער על מיתוס הקורבן, ההקרבה וההתקרבנות, כפי שמעידה כותרת התערוכה הלקוחה מתוך שיר המחאה של יהודה עמיחי "הקורבן האמיתי של העקדה".

השיר שנכתב בשנות ה-80 של המאה ה-20 על רקע מלחמת לבנון, מנתץ את המשמעות המסורתית של העקדה ומציג את המעשה כפעולה של אלימות, ניצול והולכת שולל, שבה האיל התמים הוא הקורבן היחיד. טדסקי בלנקט רותמת את תכונות מדיום הרישום וההדפס לכינונה של דרמה אפלה, פואטית ומכמירת לב, התובעת מהמתבונן חשיבה מחודשת על מה שנדמה כמובן מאליו.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit